top of page
סימנים של זהות

בסדרת הצילומים הזו, מתגלים אופני הפעולה המשותפים של קבוצות אנשים במקום נתון.

לכאורה ללא יד מכוונת, מתאספים פרטי הקהילה, ויוצרים כוריאוגרפיות שהטקס הוא הממשטר אותן.

האדם הבודד נבלע בהמון, וכמעט  מאבד את זהותו העצמאית. כעת הוא מנוהל על ידי חוקי השבט, המתרבים אותו באמצעות קוד התנהגות ספציפי, המתאים לאותו מקום ולאותו זמן.

בין השאר העלתה סדרת הצילומים הזו שאלות כמו, היכן נגמרת זהותו הייחודית של הפרט ומתחילה הזהות הכוללנית של הקבוצה? כיצד משתלב אדם במסגרת המונעת ממנו לפרוץ את גבולותיה, והכופה עליו קוד התנהגות אחיד ?

 

Sinai
Paratroopers
Football
Dead sea_flat
Gathering
untitled_catalog_s
Dune
felled trees_rea
Journey
Team
Funeral
ficus_catalog_S
bottom of page